Tåssåsens sameby (Statens vatten)

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Södra delen: Åsarna – Glen eller Åsarna – Tåssåsen. Östra delen: Hallen – Höglekardalen. Norra delen: Mörsil – Håckren eller Vålådalen. Området erbjuder strömfiske från kalfjäll till skogsmiljö. (Vålån m. biflöden, Storån m .fl.) Sommarfisket i övrigt och vinterfiske kan ske dels i lättåtkomliga sjöar och tjärnar dels i tjärnar och sjöar på kalfjället.

Vattnen innehåller naturligt producerade bestånd av öring och/eller röding. Vandringsleder sommartid och skoter- och skidleder vintertid gör det lättare att nå även relativt avlägsna vatten. Fjällmiljön i området är av växlande karaktär från välkända Anariset till lättvandrade lågfjällsområden.

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss.
Läs mer om Länsstyrelsens fiske här

FISKAR I VÅRA VATTEN

Öring, röding och lake

KONTAKT

FISKAIBERGKORTET

FISKETIDER:

  • Sjö- och tjärnfiske: midsommar – september. november – jul. mars – maj.
    Strömfiske: midsommar – augusti.

KÖPA FISKEKORT OCH KARTOR

Du kan bara köpa fiske kort via Internet

TILLGÄNGLIGHET:

  • Leder och vindskydd finns inom delar av området. Området är möjligt att nås via flyg

ALLMÄNNA REGLER:

  • Fiskeupplåtelserna omfattar krokfiske med ett spö från hand, ett drag från båt, där båt är tillåtet. Minimimått för fångst och tillvaratagande av öring och harr i intervallet 30-40 cm, om inget annat anges för fiskevattnen. Inget fiske upplåtet i strömmande vatten under tiden 1 sept – 31 okt.
    Läs mer om Länsstyrelsens fiskeregler på renbetesfjällen här

FISKE MED NÄT:

  • Inget nätfiske upplåtet. (Samebymedlemmarnas fiske bedrivs ej i upplåtna vatten)

SPECIELLA REGLER:

  • Hällån-Blankan: Kvoterat flugfiske. Begränsat antal fiskedygn/vecka under tiden 1 juli – 31 aug. Förhandsansökan senast 1 maj.

FÖRBUD:

Fiskeförbud i strömmande vatten 1 sept – 31 okt. I tjärnar 1 sept alt 15 sept – 31 okt. Av hänsyn till renskötseln är flertal vatten ej upplåtna under tiden 1 maj – 15 juni. Endast sommarfiske upplåtet i vatten med enbart öring.

Då allt fiske baseras på naturligt producerade bestånd är huvudinriktningen för fiskevården att bibehålla livskraftiga fiskbestånd. Detta eftersträvas genom ett reglerat fiskeutövande, minimimått, maskmete förbud i känsliga områden, fiskeuppehåll under lektid m.m.
OBS: Fiske med båt, flytring eller liknande är förbjudet om inget annat anges.

FOTO

  • Conny Elf där inget annat anges