ALLEMANS RÄTT & VETT

I Sverige har alla rätt att vara i naturen, en rätt som kallas allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Här kan du läsa mer om vad som gäller i allemansrätten när du befinner dig ute i naturen.

Inte störa. Inte förstöra.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa inte förstöra. Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.

Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). 

Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den.

Det här får du göra och INTE göra

Vad säger lagen?

Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få.

Vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv och ibland som en nationalsymbol. Begreppet ”allemansrätt” är sannolikt inte äldre än från 1900-talets mitt, men delar av det vi idag kallar allemansrätten kan härledas mycket långt tillbaka i tiden.

Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring. Organisationer och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet.

I grunden gäller dock allemansrätten för enskilda individer och inte för grupper. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.