Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för föreningen FiskaiBerg för verksamhetsåret 2021
Föreningen bildades 17 mars 2021 och har sitt säte i Svenstavik.
Styrelse
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Kent Rosenqvist
Ordinarie ledamot och kassör: Britt-Louise Drotz Haraldsson
Ordinarie ledamot och sekreterare: Anders Olof Öhlén
Ordinarie ledamöter: Per Nilsson och Robert Bult
Styrelsesuppleant och vice ordförande: Niklas Öst
Styrelsesuppleanter: Peter Belin, David Lundin samt Conny Elf
Revisor: Kjell Simonsson samt en vakant
Verksamheten
Under 2021 har föreningen hållit tre styrelsemöten.
Föreningen FiskaiBerg har bildats för att förvalta och utveckla Fiskedestination Berg. Det fiskeprojekt
som under Conny Elfs ledning pågått under tre år har gett resultat som nu ska förvaltas av
föreningen. Tillgängliga fiskeplatser har anlagts inom flertalet av de fiskevårdsområdesföreningar
som ingår. Anläggningarna har under året besiktats och föreningen ska återkommande bevaka att allt
fungerar och underhålls väl. Föreningen har under 2021 fungerat parallellt med projektet och
deltagit vid möte med fiskevårdsområdesföreningarna.
En viktig fråga har varit medlemsstrategin. Föreningen vänder sig både till fiskevårdsområden och
företag samt enskilda. Under året har annonsering om fiskemöjligheterna i Bergs kommun har skett i
Bergsliv, Svenskt Fiske och Svängrum. Annonseringen i Svenskt Fiske var också kopplad till ett
reportage om fisket i kommunen som publicerades i Svenskt Fiske.
Fiskevärdsutbildningen avslutades med en träff i Storsjö den 3 juli 2021. Föreningens styrelse var
inbjuden och delar av styrelsen medverkade på plats.
FiskaiBerg har framför allt genom Conny Elf samverkat med den kända fiskeprofilen Johan Broman
som återkommande har producerat flera fiskereportage för TV4. Ett program om
”Favoritkommmunen” Berg spelades in under juli månad 2021 och har publicerats av TV4.
En större fråga som upptagit föreningens verksamhet har under året varit uppförandet av en stuga
för både fiskeinformation av allehanda slag samt mer allmän turistisk information om kommunen.
Stugan har placerats vid OKQ8-macken i Rätan. Under året har bygglov sökts och projektering samt
andra förberedelser gjorts. Bygget fick först ett bygglov som tyvärr var inkorrekt varför stugan fick
flyttas till den nuvarande placeringen närmast väg E45. Inför innevarande verksamhetsår kvarstår
vissa mindre arbeten samt förhandling med kommunen om hur ersättningsfrågan för uppkomna
extrakostnader ska lösas.
Peter Belin har under året arbetat med att försöka få hit en praktikant från Forshagaakademien. r att
Praktikanten skulle viss tid kunna betjäna informationen i Rätan men också producera filmer och
reportage om fisket i ett antal fiskevatten inom kommunen.
Föreningen har under sitt första verksamhetsår haft 15 personer som medlemmar samt de
Fiskevårdsområdesföreningar som ingått i fiskekortet FiskaiBerg och ett par av de företag inom
besöksnäringen som bl.a. anordnar särskilda fiskepaket, fiskeläger m.m.
Till följd av covid-19 pandemin har inte någon sportfiskemässa hållits men Conny Elf har sett till att
säkra en mässplats åt föreningen till nästa år.
Planer för verksamhetsåret 2022
Under året kommer föreningen att kalla till träffar med alla fiskevårdsområdesföreningar som finns
inom kommunen. Förhoppningsvis kan samarbetet med ingående föreningar fortsätta och stärkas.
Detsamma gäller Strandgården samt fiskecamperna i Handsjön och Storsjö. Som en sista del i
fiskedestinationsprojektet, där Conny Elf har förlängd tjänst fram till sommaren, produceras mer
informationsmaterial i form av broschyrer och en fiskehandbok fram.
Stugan i Rätan ska färdigställas och göras i ordning med information, interaktiva system m.m. Planen
är också att den åtminstone vissa tider kan vara bemannad.
Föreningen äger ett antal skärmar, bl.a. en stor skärm där digital information kan presenteras. Denna
möjlighet ska utvecklas under verksamhetsåret. Där kan både fiskevårdsområdesföreningar och
företag få ut information av allehanda slag för att uppmuntra till mer fiskeaktivitet och annan
turistisk verksamhet.
Sist men inte minst ska ansträngningarna att engagera flera ungdomar öka.

Svenstavik, 2022-03-28

Anders-Olof Öhlén