Stadgar

Lägg in text

§1 Föreningens firma Föreningens namn är FiskaiBerg. Föreningens firmatecknare är ordförande tillsammans med kassör var för sig och/eller ledamot som därtill utses.
§2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att äga, förvalta och utveckla för framtiden. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samverka, marknadsföra och tillvara ta medlemmarnas intresse.
§3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Bergs kommun, Jämtlands län.
§4 Medlemskap Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem kan vara såväl privatperson som juridisk person.
§5 Medlemsavgifter Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs på årsmötet för kommande verksamhets år.
§6 Styrelsen Styrelsen består av ordförande, fyra (4) övriga ledamöter jämte (4) suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga ledamöter som föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
§7 Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Suppleanter skall kallas till samtliga möten inkl. styrelsens möten.
Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör och/eller ledamot som därtill utses.
§8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en (1) månad innan årsmötet.
§9 Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall 14 dagar innan årsmötet avge sin revisionsberättelse till styrelsen.
§10 Ärenden Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.
§11 Årsmöte Ordinarie årsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske via email, socialmedia och Bergsbladet senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. 9a. Fastställande av medlemsavgifter. 9b. Fastställande av arvoden.
 10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av ordförande 1 år.
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga (3) styrelseledamöter samt (4) suppleanter för en tid av två år. För första året väljs två ledamöter för en tid av ett år och två för en tid av två år. 14. Val av valberedning.
 14. Val av två revisorer och en suppleant
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
  Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Upprättad 2021-03-17

§12 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
§13 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig eller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§15 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§16 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.
§17 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte, välgörenhet eller motsvarande.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.