FiskaiBergkortet VISIT, FAMILJEKORT o UTBO

Fisket gäller i hundratalet fiskevatten med en vattenyta av 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten, se blå markerade fiskevatten på karta. OBS Västra Börtnan med sjöarna Flåsjön och Älgtjärn ingår inte i kortet fr.o.m 1 juli 2018

Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

 • Personligt fiskekort 600 kronor. Gäller en person och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap Kortet gäller i 8 dagar.
 • Familjekort 900 kronor. Gäller för två vuxna och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap. Kortet gäller i åtta dagar.
 • Utbo kortet 1200 kronor. Ett exklusivt årskort för Dig som har fritidshus i Bergs kommun eller för Dig som besöker kommunen ofta av olika anledningar. Kortet gäller för en person och barn under 16 år i ett (1) år från det datum du köper det.
 • Båtpass 300 kr. Gäller för fiske från egen medhavd båt.
  Den som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget båtpass..
  Båt får användas för fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergkortet, förutom vatten inom
  Tåssåsens sameby.
  Båtkortet ska medföras då du fiskar från egen medtagen båt och på anmodan uppvisas för kontroll.
  För att undvika att sprida sjukdomar mellan sjöar uppmanar vi dig att rengöra båten innan du flyttar den mellan olika sjöar.
  Tänk på att du inte får lämna din båt vid en strand utan att ha markägarens tillstånd för detta.
  För att undvika problem rekommenderar vi att du förvarar båten på trailer ifall du inte fått
  kontakt med någon som kan ge dig tillstånd.

Fiskeregler

Avseende fiske regler har de ingående områdena kommit överens om för vad som ska gälla för de som köper detta kort och reglerna. Observera att det kan förekomma andra regler för de som löser de enskilda fiskevårdsområdenas fiskekort.
1. Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll

2. Intervall fångst gäller här. Vilket innebär max tre fiskar per dygn fås tas omhand. De fiskar som tas omhand ska vara inom storleks intervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte.

3. Fiske får bedrivas från båt dock ej på Statens vatten. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.

4. Krok agnad med maggot/mask är tillåten. OBS På statens vatten gäller andra regler se Länsstyrelsens regler

Övrig upplysning
Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler.
Vid fiske till fjälls, visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet i området.Vissa områden har upplåtelsetider att beakta. Isbelagda vattendrag räknas som land.

FiskaiBergpasset säljs endast via Internet onlineköp

KÖP FISKAIBERGKORTET VISIT HÄR
IFISKE.SE
NATUREIT.SE